Primer concurs de Comic i Ilustracio ”Historia del Regne de Valencia” Imprimer
Écrit par Administrador   
Jeudi, 10 Septembre 2015 16:32
No hi ha traduccio disponible

L'Institut d'Estudis Valencians convoca el Primer concurs de comic i ilustracio "Historia del Regne de Valencia". I es que des de la nostra institucio continuem promocionant activitats que donen a coneixer la historia de la nostra terra. Esta volta pensem enfocar l'activitat cap als mes jovens, concretament als valencians que tinguen edats entre els sis i els setze anys dividits en dos categories, una en la que participaran els mes chiquets, entre els sis i els deu, i l'atra els jovens entre els onze i els setze anys. I efectivament, com diu el titul del concurs, la tematica tindra que estar relacionada en la historia del Regne de Valencia, sense importar l'epoca, la comarca o la tematica.

 

Image de les Torres de Quart

 

 

A continuacio, per tal de concretar les caracteristiques del concurs presentem les bases:

1. Objecte del concurs

La present convocatoria te per objectiu establir les normes per les que es regix la participacio i concessio de premis en el primer Concurs de Comic i Ilustracio “Historia del Regne de Valencia”.

2. Destinataris

Podran participar els chiquets d’edats compresses entre els 6 i els 10 anys i els jovens entre els 11 i els 16 anys naixcuts o residents en el Regne de Valencia.

3. Modalitats

S’establixen quatre modalitats:

Comic chiquets (de 6 a 10 anys)

Comic jovens (de 11 a 16 anys)

Ilustracio chiquets (de 6 a 10 anys)

Ilustracio jovens (de 11 a 16 anys)

4. Condicions tecniques

Cada participant podra presentar un maxim de tres obres.

El tema dels treballs tindra relacio en l’historia del Regne de Valencia.

Les obres no deuran anar firmades.

Les creacions es presentaran en format DIN A-4.

Els treballs es presentaran sense enmarcar, nomes protegides per paper vegetal blanc o acetat.

En la modalitat Comic les obres tindran un minim de quatre fulles i un maxim de huit.

En la modalitat Ilustracio les obres estaran formades per una fulla.

Darrere de les fulles es posarà el titul de l’obra, modalitat, numero de fulles i l’orde de cada una d’elles.

S’admetran treballs realisats en qualsevol tecnica pictorica o grafica impresa.

Les obres que vullguen ser premiades deuran ser originals i inedites, enteguen-se que no han segut premiades, publicades ni editades anteriorment en atre concurs.

5. Lloc i data de presentacio.

Els treballs s’enviaran a l'Institut d'Estudis Valencians, apartat de correus 1026 – 46080 Valencia. El plaç de presentacio començarà el 10 de setembre i finaliçarà el 14 de novembre de 2015.

Per a facilitar el contacte els participants adjuntaran el telefon o el correu electronic.

6. Premis

S´establixen els següents premis per a cadascuna de les modalitats:

Primer premi comic: un lot de llibres en llengua valenciana i cinquanta euros en un bono de material de dibuix i pintura.

Segon premi comic: un lot de llibres en llengua valenciana i vint euros en un bono de material de dibuix i pintura.

Primer premi Ilustracio: un lot de llibres en llengua valenciana i cinquanta euros en un bono de material de dibuix i pintura.

Segon premi Ilustracio:  un lot de llibres en llengua valenciana i vint euros en un bono de material de dibuix i pintura.

La recollida dels premis es deura fer personalment pels guanyadors en un acte d´entrega que se celebrara el dia, lloc i hora que se publicarà el dia 30 de novembre en les rets socials i web de l’Institut d’Estudis Valencians.

Previament, els premiats seran avisats telefonicament per la seccio corresponent de l’INEV.

7. Jurat

El jurat estara presidit per la Junta de l’Institut d’Estudis Valencians.

Despres de les valoracions artistiques i tecniques el jurat fallarà els premis establits en esta convocatoria abans del 30 de novembre de 2015.

El jurat podra declarar deserts els premis si ho considera oportu.

8. Obres premiades i seleccionades

L’Institut d’Estudis Valencians sera el propietari dels derets d’explotacio de les obres premiades, conservant l’autor de les mateixes els derets que otorga la llegislacio sobre propietat intelectual.

L’Institut podra realisar les accions que considere oportunes per a difondre les obres premiades o finalistes en esta convocatoria. Els creadors autorisen de forma implicita a l’Institut per a l’exhibicio o publicacio de la image o contingut de les obres per qualsevol mig que es crega convenient.

Els treballs no premiats podran ser arreplegats o reclamats pels autors o persones autorisades en el determini de trenta dies, contats a partir de la decisio del jurat. Transcorrregut un mes quedaran a dispocisio de l’Institut d’Estudis Valencians que podra decidir el desti que considere oportu.

9. Interpretacio de les bases

Les qüestions no previstes en estes bases seran resoltes pel jurat segons el seu criteri.

La participacio en este concurs supon la plena acceptacio de les presents bases.