Capitul II. Dels membres de l'Institut d'Estudis Valencians

Capitul II. Dels membres de l'Institut d'Estudis Valencians
 

Articul 6.
L'IEV estarà format per un numero llimitat de membres, no excedint de vinticinc, que tindran caracter de numeraris.

Fins a completar el llimit de vinticinc s'admetran solicituts, que seran formulades per escrit i avalades per tres membres de numero i aprovades per la Junta General previ informe de la Junta Directiva.

Els membres numeraris podran agrupar-se en Seccions, que en principi seran les d'Historia, Llinguistica, Geografia, Etnografia, Publicacions, Archiu i Biblioteca pero podran crear-se atres a medida que s'estime convenient. Se podra pertanyer a quantes Seccions es desige. Cada Seccio sera dirigida per un Director nomenat per la Junta Directiva.

Articul 7. Colaboradors
S'admetra l'ingres de colaboradors que s'agregaran a les Seccions, ya siga én caracter permanent o per a determinats estudis. L'admissio sera decidida per la Junta Directiva.

Articul 8. Membres corresponents
Se podran nomenar membres corresponents en numero illimitat en quantes poblacions s'estime convenient. Els nomenament seran efectuats per la Junta Directiva.

Articul 9. Protectors
Tambe hi podran haver membres protectors que ajuden economicament a l'IEV, be de forma periodica o én donatius mes o manco circumstancials. El reconeiximent com a Protectors sera efectuat per la Junta Directiva.

Articul 10. Dret dels membres
Els drets que corresponen als membres son els següents:
1. Participar en les activitats de l'IEV i en els orguens de govern i representacio, a eixercir el dret a vot, aixina com a assistir a l'Assamblea General, d'acort én els estatuts. Per a poder ser membre dels orguens de representacio es requisit imprescindible ser major d'edat, estar en ple us dels drets civils i no estar incorregut én els motius d'incompatibilitat establits en la llegislacio vigent.
2. A ser informats al voltant de la composicio dels orguens de govern i representacio de l'Institut, de l'estat de contes i del desenroll de son activitat. Podran accedir a tota l'informacio a traves dels orguens de representacio.
3. A ser oït én caracter previ a l'adopcio de mesures disciplinaries contra ell i a ser informat dels fets que donen lloc a eixes mesures, devent ser motivat l'acort que, en son cas, imponga la sancio.
4. A impugnar els acorts dels orguens de l'IEV que estime contraris a la Llei o als Estatuts.

Articul 11. Deures
Els deures dels membres de numero son:
1. Compartir les finalitats de l'IEV i colaborar én la consecucio de les mateixes, aixina com complir fidelment les obligacions inherents al carrec que desempenyoren.
2. Pagar les quotes, derrames i atres aportacions que, d'acort als Estatuts, puguen correspondre a cada soci.
3. Acatar i complir els acorts validament adoptats pels orguens de govern i representacio de l'associacio.
4. Ajustar sa actuacio a les disposicions estatutaries.
5. Assistir a les reunions de la Junta General.

Articul 12. Causes de baixa
Son causes de baixa en l'IEV:
1. La propia voluntat de l'interessat, comunicada per escrit als orguens de representacio
2. No satisfer les quotes fixades, si deixara de fer-ho durant tres mesos consecutius.
3. No assistir a tres sessions consecutives de convocatoria d'assamblea.

Articul 13. Regim sancionador
La separacio de l'IEV dels membres per motiu de sancio tindra lloc quan cometen actes que els facen indignes de seguir pertanyent ad aquella. Se presumirà que existix este tipo d'actes:
1. Quan delliberadament el membre impedixca o pose obstaculs al compliment dels fins socials
2. Quan intencionadament obstaculise de qualsevol forma el funcionament dels orguens de govern i representacio de l'IEV En qualsevol cas, per a acordar la separacio per part de l'orgue de govern, sera necessari la tramitacio d'un expedient disciplinari que contemple l'audiencia del soci afectat.