Activitats

Les activitats de l'Institut son accions encaminades a desenrollar els seus fins i objectius, estant la seua tipologia regida pel següent articul dels estatuts:

Articul 5. Activitats

Entre les activitats a realisar per l’Institut d’Estudis Valencians tindran interes prioritari les següents: Cultiu de la Llengua Valenciana per mig del seu estudi; sesions de treball; viajes per a coneixer les característiques geográfiques, les costums i tota classe de manifestacions artistiques i folcloriques; seminaris i cursos de divulgacio i conferencies; proyeccions, concursos i actes de caracter analec, publicacions etc.

Les activitats van destinades a tota la societat valenciana, dins de l'ambit territorial de la Comunitat Valenciana. Son portades avant per les distintes seccions que componen l'IEV. Les principals activitats son, puix: Cicles de conferencies, Cursos d'historia i Llengua, Jornades Migambientals, Simposiums...

Valencià