L'Institut en l'actualitat

En l'actualitat l'Institut d'Estudis Valencians consta de quatre seccions:

  • Historia i Etnografia.
  • Llenguai Lliteratura.
  • Ciencia, Salut i Desenroll sostenible.
  • Comunicacio i Noves tecnologies.

 

Aixi mateix, l'Institut se compon de 25 membres de numero, de la figura de membres colaboradors que s'incorporen a les distintes seccions i de membres corresponents en quantes poblacions s'estime oportu.

Per atra banda es de destacar que l'institucio, segons la seua idiosincrasia, preten conseguir donar resposta a les noves exigencies de la societat moderna sent un organisme dinamic en constant evolucio.

Entre les activitats a realisar per l'Institut d'Estudis Valencians tenen interes prioritari les següents: Cultiu de la Llengua Valenciana per mig del seu estudi, sesions de treball, viages en l'objectiu de coneixer les característiques geográfiques, les costums i tota classe de manifestacions artistiques i folcloriques, seminaris i cursos de divulgacio i conferencies, proyeccions, concursos i actes de caracter analec, publicacions etc.

Les activitats que emanen de l'Institut van destinades a tota la societat valenciana, i encara que es centren en el Cap i Casal, tambe s'intenta desfocalisar-les en atres punts de l'ambit territorial de la Comunitat Valenciana.

Destaquen les conferencies sobre la vida i obra de personages ilustres o fets rellevants de l'historia del Regne de Valencia o sobre patrimoni valencià. Tambe son importants els treballs que tracten aspectes de l'ambit ecologic, sector en el que el valencià deu desenrollar-se com a llengua moderna, aportant solucions a les necessitats d'expresio en este camp.

Finalment devem comentar que en l'actualitat l'Institut està fent un esforç per tal de motivar i dinamisar la presencia del valencià en les noves tecnologies en general, centrant esforços, primerament, en internet a traves dels portals uep i de les pagines personals. Deu servir de punt d'encontre que favorixca la comunicacio entre les diferents persones i colectius que treballen en este camp, creant ambits de reflexio i estrategies de futur. S'ocuparà de captar les necessitats, vore fortalees i debilitats i dels problemes que sorgixen quan apliquem el valencià en les noves tecnologies.

Es tractarà per tant de donar solucions que resolguen dits problemes.

Valencià