Seccions

Els objectius de les diverses Seccions de l'Institut d'Estudis Valencians (IEV) venen marcats i definits per la finalitat per la que fon creat l'IEV. Esta està reflexada en el següent articul dels estatuts que rigen l'entitat:

Articul 4. Fins

L’Institut d’Estudis Valencians te com a finalitat estimular i propagar el coneiximent del Regne de Valencia en tots els seus aspectes, per mig de l’estudi i l’investigacio de les seues peculiaritats, i tambe la defensa de la cultura Valenciana en totes les seues manifestacions. Queden totalment excluides qualsevol tipo d’activitats que perseguixquen fins polítics o religiosos.

Este fi i l'objectiu de potenciar l'us del valencià, maxim exponent de la cultura valenciana, com a idioma d'expresio natural en qualsevol ambit quotidia de la societat i, principalment, com a idioma transmissor de cultura son el motor de l'IEV, que articulat per ses seccions, es desenrollen una serie d'objectius especifics per tal d'atenyer el fi i l'objectiu general.

Valencià