Cursos de Llengua Valenciana 2023-2024

 

Oberta la matricula dels cursos de Grau Elemental i Mig de Llengua Valenciana.

Data inici del curs: dimecres 18 d'octubre

 

 

   

  CARACTERISTIQUES

  • Modalitat a distancia/en llinia
  • Sense classes docents presencials.
  • Tutories de classe presencials per a resolucio de dubtes i practica de l'expressio oral.
  • Flexibilitat horaria
  • Des de casa o qualsevol lloc
  • Estudia al teu ritme
  • Atencio personalisada
  • Concilia el treball i l'estudi
  • Estalvi de temps i diners
  • Places illimitades

   

  OBJECTIUS

  • comprendre les idees principals i les secundaries d'una informacio clara sobre temes diversos.
  • fer front a la major part de dificultats llingüistiques que es podern produir en situacions de comunicacio real.
  • produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li son familiars o d'interes personal.
  • escriure fets i experiencies, somis, esperances i ambicions, i donar raons i explicaciones breus de les opinions i proyectes.

   

  METODOLOGIA

  La metodologia a emprar en este curs es fonamenta en el desenroll de les competencies transversals d'autodeprenentage, autoevaluacio i gestio del temps per part de l'alumne, ademes de les competencies tecniques relatives a la llengua valenciana. Per tant, el paper que pren l'alumne es de subjecte actiu del deprenentage.

  Cada dia de classe s'activarà una nova lliço seguint la calendarisacio del curs.

   

  CALENDARI

  Este curs consta de 19 lliçons o unitats didactiques que comprenen dos trimestres. El primer trimestre (octubre-decembre) inclou les 10 primeres lliçons i el segon trimestre (febrer-abril) les 9 ultimes lliçons. Els dies de classe (quan la lliço corresponent estiga disponible) seran els dimecres de cada semana dins dels dos trimestres, respectant les festivitats.

   

  Data inici del curs 18 d'octubre de 2023
  Taxa de matriculacio 50 €
  Manual de matriculacio
  Web del curs cursos.inev.org

   


   

   

  CARACTERISTIQUES

  • Modalitat a distancia/en llinia
  • Sense classes presencials
  • Flexibilitat horaria
  • Des de casa o qualsevol lloc
  • Estudia al teu ritme
  • Atencio personalisada
  • Concilia el treball i l'estudi
  • Estalvi de temps i diners
  • Places illimitades

   

  OBJECTIUS

  • comprendre una amplia gama de texts llarcs i complexos, i de reconeixer-ne el sentit implicit.
  • poder expressar-se en fluidea i espontaneïtat sense haver de buscar d'una manera molt evident paraules o expressions.
  • utilisar el valencià de manera flexible i eficaç per a proposits socials, academics i professionals.
  • produir texts clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos.
  • demostrar un us controlat d'estructures organisatives, de conectors i de mecanismes de cohesio.

   

  METODOLOGIA

  La metodologia a emprar en este curs es fonamenta en el desenroll de les competencies transversals d'autodeprenentage, autoevaluacio i gestio del temps per part de l'alumne, ademes de les competencies tecniques relatives a la llengua valenciana. Per tant, el paper que pren l'alumne es de subjecte actiu del deprenentage.

  En cada classe s'activarà una nova unitat seguint la calendarisacio del curs.

   

  CALENDARI

  Este curs consta de 18 lliçons o unitats didactiques que comprenen dos trimestres. El primer trimestre (octubre-decembre) inclou les 9 primeres unitats i el segon trimestre (febrer-abril) les 9 ultimes. Els dies de classe (quan la lliço corresponent estiga disponible) seran els dimecres de cada semana dins dels dos trimestres, respectant les festivitats.

   

  Data inici del curs 18 d'octubre de 2023
  Taxa de matriculacio 50 €
  Manual de matriculacio
  Web del curs cursos.inev.org

   

   

   Data de l'acontenyiment: 
   dimecres, 18 octubre, 2023 - 09:15
   Tipo activitat: 
   Valencià