Botiga

Revista de Filologia Valenciana Nº3

Nº pagines: 
180

Revista. Articuls.

 • El spill de Jaume Roig com a font per la diplomatica. María Luisa Cabanes Catalá
 • Avehinaments en la Valencia trecentista. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • Introduccio a la Biblia Parva de Sant Pere Pasqual. Joan Costa Catala
 • La repoblacio de Xativa. Ramón Ferrer Navarro
 • Una pagina del Dotzé de Francesc Eiximenis. Ramón Ferrer Navarro
 • Algunes particularitats de la sintaxis valenciana. Josep Maria Guinot i Galan
 • Estament, professio i ofici en la Valencia del sigle XVI: variants lexicografiques. Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Emilia Salvador Esteban
 • La coleccio cervantina de Francesc Martínez i Martínez en el IEV. Alfons Vila Moreno
 • El proces sobre l'ordenacio de l'iglesia valentina (1238-1246). Vicente Castell Maiques
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº2

Nº pagines: 
140

Revista. Articuls.

 • Aportació al coneiximent d'alguns termens valencians del llenguage anatomic menescalesc. Vicente Dualde Pérez
 • Les preposicions per i per a, en la llengua valenciana. Josep Maria Guinot i Galan
 • La llengua valenciana del sigle XIV, refleixada en Arnau de Vilanova. Manuel Mourelle de Lema
 • L'unitat d'una llengua: notes per a una metacritica de la filologia ilustrada. Jorge Navarro Pérez
 • La toponimia romanica vernacula en l'Uns Al-Muhay wa-rawd al-furay (distraccio de cors i verger de contemplacio) d'al-Sarif Al-Isidri (lectura critica d'algunes dades inedites. Leopoldo Peñarroja Torrejón
 • Un dia en la societat foral: el ritme del temps en la Valencia del XV. Francisco A. Roca Traver
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

Revista de Filologia Valenciana Nº1

Nº pagines: 
144

Revista. Articuls.

 • De "Re paleografia i diplomatica" en la Vita Christi de sor Isabel de Villena. María Luisa Cabanes Catalá
 • Occitans en Valencia. María de los Desamparados Cabanes Pecourt
 • Particularitats del proces historic de la llengua valenciana fins a Jaume I. Josep Vicent Gómez Bayarri
 • Sobre el toponim el Real de Gandia. Abelardo Herrero Alonso
Preu: 
15,00 €
Idioma: 

L'us de les mayuscules i minuscules en la llengua valenciana

Autor: 
Antoni Fontelles i Fontestad
Nº pagines: 
60

Estudi llingüistic on s'aborda com els valencians hem d'usar les mayuscules i les minuscules en la llengua valenciana.

Preu: 
8,00 €
Idioma: 

Llengua napolitana. Patrimoni cultural universal en perill

Autor: 
Massimiliano Verde
Nº pagines: 
62

Breu descripcio de l'historia de la llengua i la cultura napolitanes. Aportacions de la cultura napolitana a la civilisacio occidental. Situacio actual de la llengua napolitana en el sur d'Italia. Llibre escrit en llengua valenciana, castellà i llengua napolitana.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Una aproximacio a l'historia de la llengua valenciana

Autor: 
Manuel Gimeno Juan
Nº pagines: 
50

Breu historia de la llengua valenciana, des dels primers pobladors hasda la nostra epoca. Particularitats de la llengua valenciana.

Versio en valencià i en frances.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Petit traité descriptif des courses de taureaux

Nº pagines: 
154

El Petit traité descriptif des courses de taureaux es un dels llibres mes desconeguts de l'obra de Blasco. Publicada en França en 1925 introduïx a l'aficionat francofon en el mon de la tauromaquia des dels seus origens, descriu les places, els toreros, les quadrilles, les corregudes i per supost, els bous, les seues caracteristiques aixina com les ganaderies mes importants de l'epoca.

Este chicotet tractat nos permet apreciar tot el mestrage i el talent de l'escritor valencià mes internacional.

Preu: 
10,00 €
Idioma: 

Cronologia elemental de l'historia valenciana

Autor: 
Albert Cuadrado i de la Flor
Nº pagines: 
68

Este llibret preten cobrir les consultes diaries al voltant de l'Historia valenciana d'una manera rapida i eficient, a l'hora que introduix als no aveats a l'Historia valenciana els prolegomens d'esta, els seus fets mes importants, els seus homens destacats, les seues empreses i les seues victories, que molt a sovint, en l'Historia recent, se nos han negat i nos pertanyen en cos i anima.

Aci està, en l'anim de que este llibre servixca per a construir un futur millor.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Conquista i repartiment del Regne de Valencia

Autor: 
Albert Cuadrado i de la Flor
Nº pagines: 
180

En esta nova aportacio, se nos presenta una sintesis de l'historiografia al voltant de la Conquista i Repartiment del Regne de Valencia.

Esta obra es fonamental per a tots aquells que vullguen coneixer en detall la gesta de Jaume I, expon les diferents teories que han intentat explicar la conquista Jaumina. Encara que l'autor defen i es reconeix particip d'una de les teories expostes, la seua honestitat intelectual li permet presentar sense distorsions ni prejuins totes les teories elaborades a lo llarc d'este apassionant debat historiografic, que ha ocupat gran part del passat sigle i que continua vigent hui en dia.

Tambe te la virtut de recuperar de nou per al gran public el treball i les investigacions de figures ya mitiques entre els valencians com son les d'Antonio Ubieto, Ambrosio Huici o Ampar Cabanes, que s'han intentat silenciar en alguns ambits i que es necessari reivindicar per la seua importancia en el conjunt d'estudis de l'historia de Valencia.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Els cavallers del Regne de Valencia

Nº pagines: 
240

Els archius valencians i la seua accessibilitat inaccessible ha impedit que tingam una visio conjunta de la nostra historia. En l'objectiu de fer accessible estes joyes historiques de l'historia valenciana obrim esta finestra que representa la Biblioteca Historica Valenciana.

Este primer numero està centrat en el mon dels cavallers.

Preu: 
12,00 €
Idioma: 

Pagines